Ara� Takip


Sekt�r�nde Yenilikci ve ihtiya�lara ��z�m �reten Farkl� sekt�rler i�in AR-GE departmani ile ��z�m yollar�n� m��teri talepleri do�rultusunda geli�tiren Genc kadrosu ile her t�rl� Yaz�l�m deste�i sunarak, sekt�rel ��z�mlerde aran�lan bir marka haline gelmi�tir. �irket Yaz�l�m Geli�tirme departman� ile kullan�c�lar�na s�rekli olarak yenilikler getirmekte. M��teri odakl� ve empati ile Sekt�rde �zel ��z�m yaz�l�mlar �retmektedir Turuncu Takip Farkl� sekt�rlerde ��z�m yollar� sunarak, m��terilerin sahada ara� takip Y�netimlerini minumum maliyetlerle kontrol etmesini, ara� takip filo y�netim sistemi ile ��letmelerin rakiplerin kar��s�nda kalite hizmet ve izlenebilirliklerin yan� s�ra i�letme koordinasyonlar�n�n kontrol�n�n vazge�ilmezi olmay� hedeflemektedir.

Top